مهارت های روان شناختی چیست؟

در دنیای روان شناسی مهارت های بسیاری وجود دارد. همان طور که قبلا اشاره کردیم یکی از شاخه های روان شناسی روان شناسی ورزشی است. در روان شناسی ورزشی موارد بسیار زیادی وجود دارد. یکی از مواردی که امروز می خواهیم درباره آن صحبت کنیم مهارت های روان شناختی است. مهارت های روانی شامل تمرین مهارت های ذهنی یا روانی است که به منظور بهبود عملکرد افراد خصوص ورزش کار ها انجام می شود. این مهارت ها باعث کمبود اضطراب افراد نیز خواهد شد. 

مهارت های روان شناختی

مهارت های روان شناختی شامل استفاده عمدی از توالی های از پیش آماده شده و ساختار یافته افکار و رفتارهای خاص توسط ورزش کاران و افراد فعال برای تنظیم وضعیت روان شناختی آن ها (به عنوان مثال، احساس اعتماد به نفس) است. مهارتهای روان شناختی در روانشناسی ورزش و شاخه های ورزش مورد توجه قرار می گیرد زیرا تصور می شود كه حالات روان شناختی بر كارایی در ورزش  تأثیر می گذارد. بنابراین، اگر مجریان قادر به تنظیم وضعیت های روان شناختی خود باشند، ممكن است بتوانند عملكرد خود را افزایش دهند. در این مقاله ابتدا نظریه اساسی نقش مهارت های روانشناختی در ورزش و عملکرد ارائه می شود. در مرحله بعد، چهار مهارت روان شناختی که مورد توجه محققان قرار گرفته است، توصیف می شود. این مقاله با بحث درباره تحقیقات نشان می دهد که افزایش مهارت مهارت روان شناختی با افزایش عملکرد همراه است.

تئوری های فعلی درباره مهارت های روان شناختی

در تئوری فعلی، پیشنهاد شده است که وضعیت روانی یک فرد (به عنوان مثال، اعتماد به نفس، انگیزه، اضطراب و توجه) در عملکرد وی در انجام وظایف مورد علاقه مانند پرتاب نیزه یا تکمیل تمرین خسته کننده تأثیرگذار است. حالات روان شناختی خاصی بیش از سایر شرایط برای عملکرد تسهیل کننده تلقی می شوند.

رابطه بین مهارت های روان شناختی و فرد

 ماهیت رابطه بین وضعیت روان شناختی یک فرد و عملکرد او به سه عامل بستگی دارد. مجری منفرد، وظیفه خاص در دست کار و محیط کار گسترده تر. در مورد مجری منفرد، شخص وقتی احساس پرخاشگری می کند. احساس می کند عملکرد مقابله ای اش در ورزش مثلا فوتبال بهتر است. اما شخص دیگر وقتی احساس آرامش می کند. احساس می کند عملکرد او در این کار بهتر شده است. در مورد وظیفه، در حالی که نفر اول احساس می کند تکل هایش وقتی احساس پرخاشگری می کند بهتر است. اما ممکن است احساس کند ضربات کرنر او به آرامش و دقت بیشتری نیاز دارد. در مورد محیط کار گسترده تر، فرد اول ممکن است احساس خشم و عصبانیتی را که برای مقابله با مسابقات در یک مسابقه پرمخاطره نیاز دارد، آسان تر از یک خصومت “دوستانه” بداند.

چالش برای فرد در حفظ وضعیت شناختی

بنابراین، یک چالش برای یک مجری فردی دستیابی و حفظ وضعیت روان شناختی است که با توجه به شخصیت وی. وظیفه خاص و فضای وسیع تر کار، عملکرد را تسهیل می کند. تصور می شود که توانایی دستیابی به چنین وضعیتی، تا حدی به استفاده از مهارت های روانشناختی بستگی دارد. تصور می شود که چنین مهارت هایی از طریق آموزش (به عنوان مثال از مربیان) و تجارب طبیعی یادگیری مانند مسابقات قابل یادگیری هستند و آن ها را می آموزند. این مهارت ها به دو شکل انجام می شود، اصطلاحاً مهارت های روانشناسی پیشرفته و اساسی است. مهارت های پیشرفته روان شناختی شامل توانایی تنظیم اعتماد به نفس، انگیزه، اضطراب و توجه فرد است.

مثالی برای مهارت روان شناختی پیشرفته

ژیمناستیکی که در طول روز کاری خطا را می کند اما می تواند به سرعت روی روزمرگی متمرکز شود، به جای این که روی خطای خود صحبت کند، دارای مهارت روان شناختی پیشرفته ای است که می تواند توجه خود را تنظیم کند. مهارت های اساسی روان شناختی در خدمت مهارت های پیشرفته روان شناختی در نظر گرفته می شود. مثالی از استفاده از گفت و گو با خود (یک مهارت اساسی روانشناختی) برای تنظیم توجه (یک مهارت پیشرفته روانشناختی) این است که ژیمناستیک فوق الذکر به خود می گوید پس از ایجاد خطا، متوقف شود و دوباره متمرکز شود و دوباره روی روال تمرین خود تمرکز کند و از روند خطا جلوگیری کند. .

مهارت های اساسی روان شناسی در زمینه مهارت های روان شناختی

بیشترین تحقیقات شامل چهار مهارت اساسی روانشناسی بوده است: تعیین هدف، تصویر سازی ذهنی، آرامش و فعال سازی و مهارت های گفت و گوی خود. تعیین هدف شامل استقرار، تصفیه و ارزیابی عمدی پیشرفت به سوی یک هدف است. به عنوان مثال، یک ورزشکار در اتاق وزنه ممکن است هدف خود را برای بهبود تکنیک اسکوات تعیین کند. تصاویر ذهنی فعالیت ذهنی را توصیف می کند که شبیه یک تجربه واقعی است اما در غیاب چنین تجربه ای رخ می دهد.

تحقیاتی درباره اثبات مهارت های ذهنی

در حالی که تحقیقات بیشتری در مورد مهارت های روان شناختی برای اثبات بهتر تأثیرات آن ها بر عملکرد لازم است. تا به امروز، دو نوع تحقیق نشان داده است که افزایش استفاده از مهارتهای روان شناختی با افزایش عملکرد همراه است. اول، تحقیقات مبتنی بر نظرسنجی نشان داده است که: الف) استفاده از مهارت روان شناسی پیشرفته و اساسی افزایش یافته است.

 مهارت های ذهنی و افزایش عملکرد افراد – بخش دوم

با عملکردهای رقابتی بیشتر، در مقابل رقابت کمتر، موفقیت آمیز است و ورزش کارانی که در سطوح بالاتر، در مقابل پایین تر، رقابت می کنند (به عنوان مثال، بین المللی در برابر منطقه) استفاده مکرر از این مهارت ها را در حین تمرین و مسابقه گزارش می دهند. به عنوان مثال، توانایی تمرکز موثر بر عملکرد فرد در حضور عوامل حواس پرتی (یک مهارت روان شناختی پیشرفته) با عملکردهای موفق تر رقابتی همراه است. علاوه بر این، در مقایسه با ورزش کاران غیر نخبه، نشان داده شده است که ورزش کاران نخبه وقت بیشتری را در یک هفته تمرین معمول با مهارت پایه روان شناختی آرامش، مهارت های آرامش را بیشتر مربوط به عملکرد می دانند و گزارش می دهند استفاده بیشتر از مهارت های آرام سازی برای مقابله با اضطراب در هنگام رقابت قابل اهمیت است.

آزمایش های کنترل شده مهارت روان شناختی

دوم،  آزمایش های کنترل شده نشان می دهد که مهارت های ذهنی از مزایای عملکرد بهره می برد. به عنوان مثال، بررسی مطالعات مربوط به تصویر سازی ذهنی نشان می دهد که. استفاده از تصاویر برای تمرین ذهنی یک مهارت حرکتی مانند خدمات تنیس، در حالی که با هیچ تمرین (ذهنی یا واقعی) مهارت مقایسه نمی شود. یادگیری و عملکرد را افزایش می دهد. همچنین، یک بررسی اخیر در مورد استفاده از خود گفتاری نشان می دهد که ماهیت صحبت شخصی مثبت باعث انگیزه می شود. (من می توانم این کار را انجام دهم.) یا آموزشی (به عنوان مثال وزنم را روی پای خود نگه دارم.) دارای تأثیرات مفیدی بر عملکرد است.

تنظیم مهارت های ذهنی توسط ورزشکار

مهارت های روان شناختی چیست؟

در نتیجه، تصور می شود که ورزشکاران  می توانند با تنظیم وضعیت روانشناختی خود از طریق استفاده از مهارت های روانشناختی آموخته شده، عملکرد را در حوزه های خود افزایش دهند. این مهارت ها شامل مهارت های پیشرفته روان شناختی مانند توانایی تنظیم اضطراب و مهارت های اساسی روان شناختی مانند گفت و گو با خود است. که زیربنای مهارت های پیشرفته روان شناختی است. تحقیقات مبتنی بر نظرسنجی نشان می دهد که استفاده از این مهارت ها با عملکرد رقابتی بهتر همراه است. آزمایشات کنترل شده نشان می دهد که مجریانی که از این مهارت ها استفاده می کنند سریع تر یاد می گیرند و عملکرد بهتری دارند. ورزش کاران و افرادی که با استفاده از مهارت های روان شناختی یاد می گیرند و تمرین می کنند می توانند از تأثیرات مثبت خود بر عملکرد بهره بگیرند.

افراد مناسب برای یادگیری مهارت های ذهنی  چه خصوصیاتی دارند؟

مهارت های ذهنی ابزاری برای ذهن هستند. این شامل مهارت هایی مانند گفت و گوی مثبت با خود، افزایش اعتماد به نفس، تعیین هدف و دستیابی به مثمر ثمرترین ذهنیت، در میان بسیاری از مهارت های دیگر است. بهبود مهارتهای روان شناختی شما می تواند عملکرد تحصیلی و رفاه کلی شما را افزایش دهد. در کتابی به نام  آموزش سختی ذهنی برای ورزش: دستیابی به تعالی ورزشی (1986) جیمز لوهر افرادی را که از نظر ذهنی مناسب هستند توصیف می کند:

  • خود انگیخته و خودگردان
  • مثبت اما واقع بینانه
  • بسیار پرانرژی و آماده عمل

 

 
منابع
psychology.iresearchnet.cominside.ewu.edu

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا