روش های تندخوانی

عدم تمرکز در مطالعه

ایجاد انگیزه برای درس خواندن